NajnowszeRodzime podwórkoTechnologiaNa świecieProjektanci

Na jakim gruncie najlepiej zbudować dom?

Generalnie grunty dzielimy na dwa rodzaje: grunty naturalne i grunty antropogeniczne. Grunty naturalne są to grunty, które powstały w sposób naturalny, na grunty_mskutek procesów geologicznych. Grunty antropogeniczne inaczej grunty nasypowe powstały natomiast w wyniku działalności człowieka. Są to różnego rodzaju odpady, wysypiska, zwałowiska, itp. Grunty, które najlepiej nadają się pod budowę domu to grunty naturalne. Wyróżnia się wśród nich grunty spoiste i niespoiste. Z kolei ze względu na zawartość w gruntach części organicznych dzieli się je na mineralne i organiczne. Grunty mają różny stopień zagęszczania – symbol ID (im jest wyższy, tym lepsze podłoże pod budowę domu), różną wielkość uziarnienia (im ziarno jest grubsze, tym większa jest wytrzymałość gruntu), różny stopień plastyczności – symbol IL (do budowy domu wartość nie powinna przekraczać 0,25) oraz różny stopień wilgotności – symbol Sr (najlepszy pod budowę domu jest grunt „wilgotny”). Zazwyczaj na mapach, które otrzymamy z wydziału geodezji grunt (działka) określany jest symbolami. Grunty niespoiste zaznaczane są w następujący sposób: żwir – Ż, pospółka – Po, piasek gruby – Pr, piasek średni – Ps, piasek drobny – Pd, piasek pylasty – Pπ. Grunty spoiste to: piasek gliniasty – Pg, pył piaszczysty – πp, pył – π, glina piaszczysta – Gp, glina – G, glina pylasta – Gπ, glina piaszczysta zwięzła – Gpz, ił piaszczysty – Ip, ił – I, ił pylasty – Iπ. Jeżeli konieczne okazuje się dostosowanie projektu domu do warunków działki, to architekt, który adaptuje projekt powinien posiadać wszelkie informacje na temat właściwości gruntu. Jego wilgotności, wytrzymałości, spękaniu itp. Jeśli trzeba powinniśmy zlecić specjalistom wykonanie badań geotechnicznych naszej działki. Ostatnie powodzie oraz intensywne opady deszczu sprawiły, że wiele gruntów zmieniło swój charakter. Badania pozwalają na uniknięcie problemów w trakcie budowy oraz potem już w trakcie użytkowania domu: pękających ścian, zapadających się fundamentów, wilgoci w piwnicach.